Behandlingar med donerade könsceller

Donerade könsceller används av många olika skäl. De behövs exempelvis när produktionen av könsceller hos paret som vill ha ett barn inte fungerar eller om ett barn som avlas med egna könsceller skulle löpa en stor risk att drabbas av en ärftlig sjukdom.

Innan en donator får donera könsceller utreds olika medicinska och hälsomässiga aspekter. Även ärftliga sjukdomar kartläggs. På så sätt strävar man efter att säkerställa att donatorn inte har ärftliga sjukdomar som skulle utgöra ett hinder för donationen.

Blod- och urinprov tas för att utesluta infektioner, och därtill tas ett blodprov för att undersöka kromosomerna. Innan behandlingar med donerade könsceller genomförs får både donatorn och mottagaren psykologisk rådgivning där man går igenom de olika parternas rättigheter samt etiska och psykologiska frågor. Man strävar efter att använda könsceller från en donator som påminner om mottagaren i fråga om längd, ögon- och hårfärg samt etniskt ursprung.

Lagen om assisterad befruktning

Donationen av könsceller regleras av lagen om assisterad befruktning, som trädde i kraft år 2007. Enligt lagen måste donatorerna registrera sig innan de donerar, och det är därmed inte möjligt att donera könsceller anonymt i Finland.

Donationen bygger på frivillighet och donatorn kan ta tillbaka sitt samtycke till behandlingar i vilket skede som helst. Donatorn kan också ställa upp villkor för användning av könscellerna vid behandling av exempelvis kvinnliga par eller ensamstående kvinnor.

Enligt lagen om assisterad befruktning har barn som fötts till följd av behandlingar med donerade könsceller rätt att få veta donatorns identitet när de fyllt 18 år. Föräldrarna uppmuntras att öppet berätta för barnet om dess ursprung.

Behandlingsprocessen vid användning av donerade äggceller

När donatorns könsceller är tillgängliga befruktas de med parets egna spermier och av de embryon som utvecklas brukar normalt ett sättas in i livmodern. Eventuella extra embryon kan frysas. Mottagarens livmoderslemhinna förbereds före transplantationen med östrogen och gulkroppshormon.

TA KONTAKT OCH BE OM MER INFORMATION

Behandling med donerade spermier

Om kvinnans kropp fungerar normalt är det första behandlingsalternativet vanligen inseminering, där spermier sprutas in i kvinnans livmoder vid tiden kring ägglossningen.

Det andra alternativet är provrörsbefruktning (IVF) om insemineringen inte ger resultat eller om IVF behövs av andra skäl. Vår klinik har en egen spermabank och har därmed tillgång till finländska spermadonatorer.

BOKA TID